PRAWO CYWILNE

 • Ochrona dóbr osobistych
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Uznanie za zmarłego
 • Uznanie czynności prawnej za nieważną
 • Stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli
 • Stwierdzenie nieważności oświadczenia woli
 • Roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • Stwierdzenie zasiedzenia własności
 • Zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości
 • Wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)
 • Zaniechanie naruszeń (powództwo negatoryjne)
 • Służebność gruntowa i osobista
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia (szkody na osobie, szkody na mieniu, wypadki komunikacyjne)
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska)
 • Sprawy o zapłatę
 • Zwrot przedmiotu darowizny